อบรมสัมมนา

สัมมนาสรรพากรสาส์น

“จัดทำงบการเงินถูกต้อง สอดคล้องหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี”

เวลา
เนื้อหาการบรรยาย
08.30 – 09.00 น.
  คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
09.00 – 10.00 น.
  • กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2018
     - วัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
     - ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์
     - องค์ประกอบของงบการเงิน : การปรับปรุงนิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการ “สินทรัพย์" และ “หนี้สิน”
     - การวัดมูลค่า : ปัจจัยในการพิจารณาเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
     - การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
  • กรอบแนวคิดในการจัดทำและนำเสนองบการเงินของกิจการ NPAEs
10.00 – 10.15 น.
อาหารว่าง (เช้า)
10.15 – 12.00 น.
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
  • ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การรับรู้ต้นทุน การวัดมูลค่า และค่าเสื่อมราคา
    (TAS 16 และ TFRS for NPAEs บทที่ 10)

     - ปัญหาการบันทึกบัญชีที่มีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษี
      (การบันทึกบัญชีค่าสึกหรอและเสื่อมราคา)
  • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (TAS 40 และ TFRS for NPAEs บทที่ 12)
     - เทคนิคการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องทางภาษีด้วยตนเอง
      (ราคาซื้อขาย การตีราคา การหักค่าเสื่อม)
12.00 – 13.00 น.
อาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น.
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ
  • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38 และ TFRS for NPAEs บทที่ 11)
  • สินค้าคงเหลือ (TAS 2 และ TFRS for NPAEs บทที่ 8)
     - ลูกหนี้ (TFRS for NPAEs บทที่ 7) และเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) การตั้งสำรองหนี้สูญโดยวิธี
      Simplified Approach (การตัดหนี้สูญ ความผิดปกติของรายการ ฯลฯ)
  • ปัญหาการบันทึกบัญชีที่มีผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษี
     (รายการบัญชีเงินฝาก บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย รายการเงินให้กู้ยืม)
  • การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงกำไรขาดทุนทางบัญชีเป็นกำไรขาดทุนทางภาษี
  • ตัวอย่างรายการงบการเงิน
14.15 – 15.15 น.
  หลักเกณฑ์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง
  • การรับรู้รายได้จากการขายและการให้บริการ (ม. 65 และ 65 ทวิ และคำสั่งที่ ท.ป. 1/2528ฯ)
  • การคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา (ม. 65 ตรี (5) ม. 65 ทวิ (2) พรฎ. 14 และ พรฎ. 315)
  • รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร (ม. 65 ตรี)
  • การจำหน่ายหนี้สูญ (ม. 65 ทวิ (9) และ กฎกระทรวง ฉ.186)
15.15 – 15.30 น.
อาหารว่าง (บ่าย)
15.30 – 17.00 น.
  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามกฎหมายใหม่
  • หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์
     -  e-Withholding Tax : หลักเกณฑ์และเงื่อนไข / วิธีการนำส่งผ่านตัวกลาง / สิทธิประโยชน์ในอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นตามกฎหมายใหม่
    (ลงทุนในเครื่องจักร / อบรมสัมมนาให้ลูกจ้าง / ปรับปรุงโรงแรม / จ้างแรงงาน / บริจาคทรัพย์สิน ฯลฯ)    บรรยายโดย :
  • อ.สาโรช ทองประคำ   ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
  • อ.มงคล ขนาดนิด   ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสรรพากร
  • อ.รังสรรค์ หลวงเมือง   นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  • อ.จเร คงทอง   นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  • อ.วราวรรณ กิจวิชา   สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
  • อ.วัชรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย   นักวิชาการภาษี กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
  • อ.ศักดิ์นรินทร์ อินภิรมย์   นักตรวจสอบภาษี กองตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร
  • อ.อรนัฎ ยรรยงเมท   รองผู้อำนวยการด้านกำกับดูแลผู้เสียภาษี กรมสรรพากร
  • อ.สุกัญญา สุกิตติพร   นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร


ชั่วโมงบัญชี - ชั่วโมงอื่นๆ - (รอการอนุมัติจากสภาวิชาชีพ)

***สามารถขอหนังสือรับรองผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้ที่หน้างานในวันสัมมนา***


  ครั้งที่ 1. วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
  โรงแรมเอเชีย (BTS ราชเทวี) กรุงเทพฯ
1,500 บาท
  ครั้งที่ 2. วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
  โรงแรมเอเชีย (BTS ราชเทวี) กรุงเทพฯ
1,500 บาท
  ครั้งที่ 3. วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
  โรงแรมเอเชีย (BTS ราชเทวี) กรุงเทพฯ
1,500 บาท
  ครั้งที่ 4. วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
1,500 บาท
  ครั้งที่ 5. วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
  โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง
1,500 บาท
  ครั้งที่ 6. วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
  โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
1,500 บาท
  ครั้งที่ 7. วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
1,500 บาท
  ครั้งที่ 8. วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
  โรงแรมไมด้า จ.นครปฐม
1,500 บาท
  ครั้งที่ 9. วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
  ศูนย์ประชุมฯ อิมแพ็ค จ.นนทบุรี
1,500 บาท
  ครั้งที่ 10. วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
  โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน จ.ชลบุรี
1,500 บาท


ราคาบัตร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมเอกสารประกอบการสัมมนา , อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

สมาชิกสรรพากรสาส์น ลด 10%

ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

รับอาหารมังสวิรัติ แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันงานสัมมนา