บทความแนะนำ

รู้แหล่งเงินได้ เสียภาษีไม่ซ้ำซ้อน

โดยทั่วไปรัฐต่างๆ ทั่วโลกจะอ้างหลักเกณฑ์สำคัญในการบังคับจัดเก็บภาษีจากผู้มีเงินได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับแหล่งของเงินได้และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตัวบุคคลผู้มีเงินได้


วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2561

สวัสดีค่ะ มาพบกันหลังภารกิจการจัดเก็บภาษีของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561) เสร็จสิ้น ผู้เขียนจึงขอมารายงานรวมทั้งวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของทั้งปีงบประมาณว่าเป็นอย่างไร

การออกหมายเรียกตามมาตรา 19

เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการแล้ว หากยังไม่พ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ย่อมสามารถยื่นแบบฯ เพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนได้ แต่กรณีพ้นกำหนดเวลาไปแล้ว ปรากฏเหตุเมื่อเจ้าพนักงานตรวจพบว่า

ข่าวล่าสุด

Update TFRS 15 และ TFRS 16

หลักเกณฑ์ใหม่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (TFRS 15)ต่อการจัดทำบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิ

02-2729558-9

บริการช่วยเหลือ

แบบฟอ​ร์มติดต่อ

ค้นหาที่อยู่